העברת זכויות בדירה בין בני זוג

העברת זכויות בדירה בין בני זוג

תוכן עניינים

העברת זכויות בדירה בין בני זוג יכולה להתבצע בעודם נשואים או במסגרת הליכי הגירושין שלהם, עם או בלי תמורה.

העברת זכויות בדירה בין בני זוג בעודם נשואים מתבצעת לרוב, אם כי לא רק, כאשר לאחד מבני הזוג יש דירה משלו, והוא מעוניין להעביר את מחצית הזכויות בה לבן הזוג השני, כך ששניהם יהיו יחדיו בעלים של הדירה.  

העברת זכויות בדירה בין בני זוג במסגרת הליכי הגירושין מתבצעת לרוב, אם כי שוב לא רק, כאשר לשני בני הזוג יש זכויות בעלות משותפות בדירת המגורים שלהם, ובמסגרת חלוקת הרכוש המשותף שלהם הוסכם ביניהם שאחד מהם יעביר את מחצית זכויותיו לבן הזוג השני, כך שבן הזוג השני יהפוך בעקבות זאת לבעלים היחידי של הדירה כולה. 

חשוב להבין שמבחינת החוק, גם העברת זכויות ללא תמורה, חינם אין כסף, נחשבת עקרונית לעסקת מקרקעין, ועל כן גם על העברה כזו חלה חבות במסי מקרקעין.  עם זאת, ועל מנת להקל על בני זוג שמבצעים ביניהם העברת זכויות בדירה (או בכל נכס מקרקעין אחר, כגון חנות, משרד, וכיו"ב), החליט המחוקק להעניק להם הטבות מס שונות, וזאת הן מבחינת מס שבח ומס רכישה, והן מבחינת היטל ההשבחה. 

מס השבח ומס הרכישה הינם מסים ממשלתיים, שנגבים על ידי רשות המסים, וחלים בעת עסקת מכר מקרקעין שהניבה רווח למוכר. לעומת זאת, היטל השבחה הינו מס מוניציפאלי, שנגבה על ידי הרשות המקומית, וחל בין היתר על מי שמוכר את הזכויות בנכס מקרקעין ששוויו הושבח ועלה בעקבות אישור תוכנית עיר (תב"ע). 

ראו גם: המדריך המלא למיסים במכירת דירה

חבות המסים בהעברת זכויות ללא תמורה בדירה בין בני זוג

חבות מס השבח

בן הזוג שמעביר את זכויותיו בדירה ללא תמורה לבן זוגו זכאי לפטור מלא מתשלום מס שבח, וזאת לפי סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. 

סעיף 62(א) לחוק עוסק בהעברת זכויות במתנה ללא תמורה בין קרובי משפחה בכלל, ולא רק בין בני זוג.  

סעיף זה קובע "מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה." 

ואילו פסקאות (1) ו-(2) להגדרה של המונח "קרוב" שמופיעה בסעיף 1 לחוק, מגדירות קרוב משפחה כך:

(1) בן זוג. (2) הורה, הורי הורה,  צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה.

מכאן נובע, איפוא, שמי שמעביר לבן זוגו זכויות ללא תמורה בדירה פטור ממס שבח. 

חבות מס הרכישה

בן הזוג שמקבל את הזכויות בדירה ללא תמורה מבן זוגו יחוב בתשלום מס הרכישה לפי תקנות 20 או 21 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), תשל"ה. 

תקנה 20 לתקנות הרכישה קובעת כי "במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל."  

המונח "קרוב" מוגדר בתקנה 1 לתקנות הרכישה כך: "בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות". מכאן נובע לכאורה שבן הזוג שמקבל את הזכויות בדירה, זכאי רק לפטור חלקי ממס רכישה, לפי עליו לשלם 1/3 מתשלום מס הרכישה. אולם, תקנה 21 לתקנות הרכישה קובעת כי "על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן- זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה." לפיכך, כאשר מדובר בהעברה ללא תמורה של זכויות בין בני זוג לגבי דירה ששניהם מתגוררים בה יחדיו, אזי גם מקבל הזכויות יהיה זכאי לפטור מלא ממס רכישה. 

חבות היטל ההשבחה

כאשר מדובר בהעברה ללא תמורה של זכויות בין בני זוג, בן הזוג המעביר יהיה פטור גם מתשלום היטל ההשבחה (בנוסף לפטור המלא ממס שבח שניתן לו כאמור לעיל), וזאת לאור סעיף 1(א)(3) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

סעיף זה קובע שהעברה ללא תמורה מאדם לקרובו של זכות שטעונה רישום בפנקסי המקרקעין איננה נחשבת כ-"מימוש זכויות" (כלומר, כמכירת זכויות), ועל כן היא איננה מחוייבת בתשלום היטל השבחה. 

מאחר שהמונח "קרוב" כולל לפי סעיף זה גם בן זוג (בנוסף להורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם), מכאן שהוא חל גם על מי שמעביר את הזכויות בדירה לבן זוגו.  

מעוניינים בייעוץ משפטי העברת זכויות בדירה בין בני זוג? השאירו פניה:

או התקשרו: 054-9433560

חבות המסים בהעברת זכויות עם/ללא תמורה בדירה אגב גירושין

חבות מס השבח ומס הרכישה

כאשר מדובר בהעברת זכויות בין בני זוג לפי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, יחול סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין, שקובע כך: 

"העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם, ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה."

כדי לפשט את הנוסח המסובך והמורכב של סעיף 4א לחוק, נאמר שהוא קובע שהעברת זכויות לפי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין איננה נחשבת כמכירה לעניין החוק. המשמעות של קביעה זו היא שאין צורך לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין על העברת זכויות בין בני זוג במסגרת הליכי גירושין, וממילא שני הזוג לא יחובו בתשלום מסים לפי חוק מיסוי מקרקעין. כלומר, בן הזוג המעביר יהיה פטור לחלוטין ממס שבח, ואילו בן הזוג המקבל יהיה פטור לחלוטין ממס רכישה. 

עם זאת, יודגש כי למעשה, תשלום המסים איננו מתבטל לגמרי, אלא הוא רק נדחה למועד שבו בן הזוג שקיבל את הזכויות בדירה ימכור אותה. במקרה כזה הוא ייאלץ לשלם את מס השבח כאילו שהמכירה בוצעה על ידי בן הזוג המעביר, כלומר, באופן שלוקח בחשבון את יום הרכישה ושווי הרכישה ע"י בן הזוג המעביר, אא"כ בן הזוג המקבל יהיה זכאי לפטור כלשהו אחר ממס שבח לפי החוק.  

עוד יש לשים לב שמדובר בהעברה לפי "פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין", להבדיל מ-"פסק דין לגירושין", כפי שקבע סעיף זה בעבר, לפני תיקונו בשנת 2005. 

רשות המסים הבהירה במסגרת הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2006, שלצורך תחולת סעיף 4א לחוק, אין צורך במתן פסק דין לגירושין, כלומר, פסק דין למתן גט שניתן על ידי בית הדין הרבני, אלא המדובר בפסק דין שניתן בתביעת חלוקת רכוש משותף, או פסק דין שמאשר הסכם גירושין או הסכם חלוקת ממון, אשר ניתן על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, ונותן להם תוקף של פסק דין לפי חוק יחסי ממון, וזאת גם אם טרם ניתן גט או טרם הסתיימו יתר הליכי הגירושין, כגון הליכי המזונות ומשמורת הילדים. 

בנוסף, סעיף זה לא חל רק על בני זוג שהתחתנו פורמאלית לפני שהם נפרדו, אלא גם על בני זוג שהיו ידועים בציבור (כלומר, קיימו חיי משפחה וניהלו משק בית משותף), ואף על ידועים בציבור בני אותו מין, ובלבד שיש להם הסכם פרידה שאושר וקיבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני המשפחה. 

חבות היטל ההשבחה

נכון לשנת 2022, לא קיימת גישה אחידה לגבי חבות היטל ההשבחה בעת העברת זכויות אגב גירושין.

חלק מהרשויות המקומיות אינן מסכימות כלל לתת למעביר פטור מתשלום היטל השבחה ככל שהוא חל עליו בעת העברת זכויות אגב גירושין, והוא יצטרך לשלם אותו באופן מלא, אא"כ יש לו פטור אחר מתשלום ההיטל לפי סעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. 

לעומת זאת, ישנן רשויות מקומיות שמסכימות לתת פטור מתשלום היטל השבחה לבן הזוג שהעביר את הזכויות, אך זאת בתנאי שהבן הזוג שקיבל את הזכויות הסכים לחתום על התחייבות לפיה הוא ישלם את היטל ההשבחה במקום בן הזוג המעביר, וזאת כשהוא עצמו ימכור את הדירה.

לסיכום

כאשר מדובר בהעברת זכויות ללא תמורה בדירת מגורים בין בני זוג, בן הזוג המעביר יהיה פטור באופן מלא ממס שבח והיטל השבחה, ואילו בן הזוג המקבל יהיה פטור באופן מלא ממס רכישה רק אם הוא גר עם בן הזוג המעביר באותה הדירה. אם הוא לא גר איתו, יהיה עליו לשלם 1/3 ממס הרכישה. 

כאשר מדובר בהעברת זכויות עם/ללא תמורה בדירת מגורים בין בני זוג במסגרת הליכי גירושין, לפי פסק דין או הסכם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, בן הזוג המעביר יהיה פטור באופן מלא ממס שבח, ולעתים גם מהיטל השבחה. גם בן הזוג המקבל יהיה פטור באופן מלא ממס רכישה, אך כאשר הוא עצמו ירצה למכור את הדירה, הוא ייאלץ לשלם מס שבח כאילו המכירה בוצעה על ידי בן הזוג המעביר (כלומר, באופן שלוקח בחשבון את יום הרכישה ושווי הרכישה של הדירה ע"י בן הזוג המעביר). 

התייעצו עם משרדנו

ברוכים הבאים, שמי מיטל אוטמזגין עורכת דין לענייני מקרקעין בב"ש. המשרד מתמחה במתן מעטפת משפטית מלאה למוכרי ורוכשי דירות ונכסים פרטיים, לרבות פרוצדורות משפטיות כגון העברת זכויות בין קרובי משפחה ובני זוג.

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין מקרקעין, אני מזמינה אתכם ואתכן להשאיר לי פניה באתר, לכתוב לי בוואטסאפ או ליצור עמי קשר טלפוני ישיר.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp
מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: