מדוע אישור עקרוני למשכנתא חשוב לפני עריכת הסכם מכר?

עו"ד מיטל אוטמזגין

תוכן עניינים

מהו אישור עקרוני למשכנתא?

אישור עקרוני למשכנתא הינו מסמך שניתן על ידי בנק למשכנתא (קרי, בנק שמעניק הלוואה לרכישת נכס מקרקעין לדיור שמובטחת במשכנתא), אשר מפרט את סכום ההלוואה ותנאיה שהבנק מציע למבקשי ההלוואה, וזאת בהתאם לנתונים האישיים של מבקשי ההלוואה ונתוני הנכס שההלוואה מבוקשת עבורו.  

לשם קבלת האישור העקרוני, יש להגיש בקשה לבנק ובמסגרתה למלא את כל הפרטים שמופיעים בה. 

קבלת האישור העקרוני איננה מחוייבת בתשלום, והיא גם איננה מחייבת את נטילת המשכנתא בפועל. 

תוקף האישור העקרוני הינו לפחות ל-24 יום מיום מתן האישור. 

הבנק מחוייב להעניק את המשכנתא לפי תנאי האישור העקרוני כל עוד האישור עדיין בתוקף, וזאת גם אם חלו שינויים בריביות ובעמלות וכיו"ב, אם כי בכפוף לאימות הנתונים שנמסרו על ידי מבקשי ההלוואה במסגרת הבקשה לקבלת האישור העקרוני.

כלומר, האישור העקרוני למשכנתא כשמו כן הוא. דהיינו, מדובר באישור "עקרוני" בלבד, להבדיל מאישור מוחלט וסופי למתן המשכנתא. לפיכך, ככל שיתברר לבנק בדיעבד שהפרטים שנמסרו לו במסגרת הבקשה לקבלת האישור לא היו נכונים או מדוייקים, או שחל שינוי מהותי במצבם הכלכלי של מבקשי ההלוואה (לדוגמא, הם פוטרו מעבודתם או ששכרם קוצץ באופן משמעותי), וכיו"ב, הבנק יהיה רשאי לסרב לתת להם בפועל את ההלוואה.

עוד יובהר כי האישור העקרוני למשכנתא הינו אישור שניתן לצורך נטילת משכנתא מסחרית, כלומר, משכנתא שניתנת שלא במסגרת סיוע מהמדינה, וזאת לצורך רכישת דירה או מגרש, או בניית דירה, או הרחבת דירה. עם זאת, קבלת האישור לא מונעת ממבקש המשכנתא את האפשרות לבדוק אם הוא גם זכאי לסיוע במשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון, בהתאם לשיטת הניקוד. 

מהם הפרטים שכלולים באישור עקרוני למשכנתא?

בהתאם לסעיף 4ג למסמך הנהלים למתן הלוואות לדיור שפורסם על ידי המפקח על הבנקים, על האישור העקרוני למשכנתא לכלול את הפרטים הבאים:

 1. סכום ההלוואה.
 2. תקופת ההלוואה.
 3. שיעור הריבית שנקבע להלוואה.
 4. סכום ההחזר החודשי.
 5. בהלוואות בריבית משתנה, במקום האמור בפיסקאות (3 (ו-(4) לעיל יפורטו:
  א. המנגנון לקביעת הריבית, כלומר ריבית הבסיס ושיעור התוספת או ההפחתה.
  ב. העקרונות לשינוי הריבית.
  ג. שיעור הריבית (באחוזים) הנגזר מעקרונות אלה ליום מתן האישור העקרוני.
  ד. סכום ההחזר החודשי הנגזר מעקרונות אלה ליום מתן האישור העקרוני.
  ה. הודעה שהריבית (באחוזים) יכולה להשתנות ביום מתן ההלוואה.
 6. סכומי החיובים והעמלות, לרבות הוצאות המועברות על ידי הבנק לצד שלישי.
 7. הסיכונים אותם דורש הבנק שיהיו מכוסים בביטוח, וכן פרמיית הביטוח במקרה שמבקש ההלוואה יבחר לבצע את הביטוח באמצעות הבנק.
 8. הפנייה לביצוע שמאות, תוך פירוט רשימת השמאים עימם עובד הבנק לצורך הערכת נכסים לצרכי קבלת הלוואות לדיור, והפועלים באזור הגאוגרפי בו מצוי הנכס.

לייעוץ עם משרדנו השאירו פנייה:

או התקשרו: 054-9433560

מדוע חשוב לקבל אישור עקרוני למשכנתא לפני עריכת הסכם מכר?

קבלת האישור העקרוני למשכנתא לגבי קונים שעומדים לפני עריכת הסכם מכר, ואשר זקוקים לקבלת הלוואה מהבנק לצורך רכישת הנכס הינה קריטית, על מנת שקונים יוכלו לדעת מראש האם יש להם אכן אפשרות לרכוש את הנכס ולהתחייב לרכישתו במסגרת הסכם המכר. 

שכן, הסכמי המכר לרוב כוללים סעיף שקובע שאי עמידה בתנאי התשלום לרכישת הנכס מהווה הפרה יסודית של ההסכם, שמקנה למוכרים את האפשרות לבטל את הסכם המכר ואף לקבל פיצוי מוסכם בגין הפרת ההסכם (וזאת בנוסף לכל פיצוי וסעד אחר שעומד להם לפי הדין או ההסכם).  

בנסיבות אלו, עריכת הסכם מכר מבלי לקבל אישור עקרוני למשכנתא לפני כן מהווה סיכון משמעותי מאד, וגם מיותר מאד, ועל כן מומלץ לחלוטין להימנע ממנו. 

כיצד ניתן לקבל אישור עקרוני למשכנתא?

ראשית, יש לבחור בנק למשכנתאות, ולמלא ולהגיש בפניו טופס בקשה לקבלת אישור עקרוני למשכנתא. טופס הבקשה מצריך מילוי פרטים שונים לגבי מבקשי ההלוואה, כגון: 

גיל, מצב משפחתי, השכלה, מקום עבודה, ותק בעבודה, הכנסות חודשיות, הוצאות, סכום ההלוואה המבוקש, ועוד;

וכן נתונים שונים אודות נכס המקרקעין בגינו מבוקשת המשכנתא, כגון כתובת, עלות הנכס, סכום ההון העצמי, סכום ההלוואה המבוקש, האם מדובר ברכישת דירה ראשונה עבור הלווה, ועוד.  

לאחר הגשת טופס הבקשה, הבנק ינפיק ללקוחות את האישור העקרוני למשכנתא בהסתמך על הנתונים שנמסרו לו בטופס, וכן ימסור להם רשימה של מסמכים לאימות הנתונים הללו שעליהם להגיש לו תוך 24 יום. 

יודגש כי ניתן להגיש את טופס הבקשה לקבלת אישור עקרוני למשכנתא באופן פיזי, במסגרת פגישה עם בנקאי בסניף הבנק, ובמקרה כזה ניתן גם להגיש לבנק גם מסמכים שונים להוכחת ואימות הפרטים שמצויינים בטופס, כגון תלושי משכורת, נסח מקרקעין של הנכס, וכדומה. 

עם זאת, ישנם בנקים שמאפשרים להגיש את הטופס גם באמצעות שיחה עם המוקד הטלפוני של הבנק או באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, אולם במקרה כזה לא ניתן יהיה להגיש גם את המסמכים לאימות הפרטים שמצויינים בטופס. משמעות הדבר היא שלאישור העקרוני שניתן בעקבות הגשת טופס הבקשה בצירוף מסמכים בסניף הבנק יכול להיות יותר סיכוי להפוך לאישור סופי למתן משכנתא, מאשר לאישור שניתן בעקבות שיחה טלפונית או הגשת טופס מקוון בלבד. 

התייעצות עם משרדנו

נמצאים בעיצומו של תהליך קניית דירה?

משרדה של עו"ד מקרקעין בבאר שבע מיטל אוטמזגין, מעניק מעטפת  משפטית מלאה החל משלב המו"מ ועד למסירת הנכס.

בכל שאלה והתייעצות בנושא דיני המקרקעין, אנו זמינים עבורכם בוואטסאפ, טלפונית או באמצעות השארת פניה בטופס יצירת הקשר.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: