רישום משכנתא בטאבו

משכנתא הינה מישכון של נכס מקרקעין כערובה לפרעון הלוואה אשר נרשם בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו"). 

רוב המקרים שבהם ניטלת הלוואה שמובטחת במשכנתא בארץ עוסקים במצבים שבהם ניטלת הלוואה מבנק כלשהו לצורך מימון רכישת נכס מקרקעין, בדרך כלל דירת מגורים, תוך מישכון נכס המקרקעין לטובת הבנק. עם זאת, ניתן כמובן לקחת הלוואת משכנתא מכל גורם אחר, ולצורך כל מטרה אחרת.  

מכל מקום, ולצרכי מאמר זה, יובהר כי בכל מקום שבו נאמר "הבנק", אזי הכוונה לכל בעל משכנתא. 

מהי מטרת רישום המשכנתא בטאבו?

הבנקים דורשים מהלווה לרשום בטאבו את המשכנתא על זכויותיו בנכס המקרקעין, במטרה להבטיח את פרעון ההלוואה שמובטחת במשכנתא (ליתר ביטחון, הם נוהגים לדרוש מהלווה לרשום גם משכון ברשם המשכונות על זכויותיו בנכס). 

ככל שהלווה לא יעמוד חלילה בתנאי פרעון ההלוואה במועדם ובמלואם בהתאם לתנאי הסכם המשכנתא שנחתם בינו לבנק, הבנק יהיה זכאי לממש את המשכנתא, קרי, למכור את נכס המקרקעין הממושכן לכל המרבה במחיר, ולגבות את יתרת החוב שנותרה כלפיו מכספי התמורה עבור הנכס. 

מתי מתבצע רישום המשכנתא בטאבו?

מטבע הדברים, ניתן לבצע את רישום המשכנתא בטאבו על זכויות הלווה בנכס המקרקעין רק לאחר רישום זכויותיו של הלווה עצמו על נכס המקרקעין בטאבו.

לפיכך, כאשר המשכנתא ניטלה לצורך מימון רכישת נכס המקרקעין ע"י הלווה, פעולת רישום המשכנתא בטאבו תיעשה בד בבד עם השלמת העסקה ורישום הזכויות בנכס המקרקעין ע"ש הקונה עצמו בטאבו (בדרך כלל שתי הפעולות הללו גם נעשות ע"י עוה"ד שמייצג את הלווה שבעסקה לרכישת נכס המקרקעין).

כדי להבטיח את רישום המשכנתא בטאבו ע"ש הבנק כבר עם רישום זכויות הלווה בנכס המקרקעין בטאבו, הבנק מתנה את מתן כספי המשכנתא ללווה ברישום מוקדם של הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק בטאבו, וזאת לאחר חתימת הסכם המקרקעין. רישום הערת האזהרה הנ"ל מבטיח שנכס המקרקעין לא יירשם על שם הקונה ללא רישום בו זמנית של המשכנתא על הנכס, וכמובן ימנע ביצוע עסקה נוגדת על אותו הנכס.

מה קורה אם נכס המקרקעין שרוצים למשכן עדיין איננו רשום בטאבו?

ישנם לא מעט מקרים שבהם נכס המקרקעין עצמו עדיין איננו רשום בטאבו, כי אם ברמ"י- רשות מקרקעי ישראל (שבעבר נקראה "מינהל מקרקעי ישראל") ו/או אצל החברה המשכנת, שהיא הגוף שיזם ובנה את פרוייקט הנדל"ן.

כדי לברר מראש היכן הן בדיוק רשומות הזכויות בנכס המקרקעין, כיצד, וכמובן על שם מי, הכרחי ואף קריטי להוציא מבעוד מועד נסח מקרקעין מהטאבו (במקרה שהנכס אכן רשום בטאבו) או אישור זכויות מטעם רמ"י/החברה המשכנת (במקרה שהנכס עדיין איננו רשום בטאבו).

ככל שמתברר שנכס המקרקעין עדיין איננו רשום בטאבו, כי אם רק ברמ"י ו/או בחברה המשכנת, אזי מאגרי הרישום של הגורמים הללו משמשים כמעין "טאבו זמני", שגם בהם ניתן לרשום את המשכנתא, וזאת עד שניתן יהיה לרשום את המשכנתא גם בטאבו. 

מה צריך לעשות לשם רישום המשכנתא בטאבו?

כדי לבצע את רישום המשכנתא בטאבו, יש להגיש שורה של מסמכים שונים ללשכת הטאבו שרלוונטית לנכס המקרקעין (כלומר, הלשכה שהנכס נמצא בתחום שיפוטה), ולשלם אגרת רישום משכנתא.

איפה יש לשכות טאבו בארץ?

נכון לשנת 2023, קיימות בארץ 9 לשכות רישום מקרקעין, בערים: ירושלים, תל-אביב, חיפה, באר-שבע, חולון, רחובות, נצרת, נתניה, ופתח תקווה.  בנוסף להן, קיימות גם 3 שלוחות רישום מקרקעין בעכו, חדרה, ואשדוד.

כיצד ניתן להגיש את מסמכי רישום המשכנתא בטאבו?

הגשת מסמכי המשכנתא לרישום בטאבו יכולה להתבצע באופן מקוון (באינטרנט) ע"י עו"ד, באמצעות כרטיס חכם שנמצא ברשותו, או באופן פיזי, על ידי בעלי הזכויות שרשומות בטאבו, וזאת ע"י הגשה פיזית של המסמכים בלשכת הטאבו הרלוונטית לנכס המקרקעין או על ידי שליחתם בדואר ללשכה זו.

כלומר, אין חובה לבצע את רישום המשכנתא ע"י עו"ד, אם כי כמובן שזה הרבה יותר נח, ומגדיל את סיכויי רישום המשכנתא באופן מהיר וחלק יותר. במקרה כזה, עוה"ד יצטרך להוסיף לרשימת מסמכי רישום המשכנתא, שתפורט להלן, גם את טופס "כתב הצהרה והתחייבות של עו"ד להגשה מקוונת לשם רישום עסקאות ופעולות שונות". 

מהם מסמכי רישום המשכנתא בטאבו?

כדי לבצע את רישום המשכנתא בטאבו, יש להצטייד במסמכים הבאים: 

 1. שטר משכנתא, ללא תיקונים ומחיקות, וזאת ב-3 עותקים.
  יש להגיש את שטר המשכנתא, כשהוא חתום בחתימות ידניות של הצדדים לשטר, כשהן מאומתות ע"י עו"ד.
  אימות חתימות הצדדים יכול להתבצע בחתימה אלקטרונית, למעט במקרים שבהם בעל המשכנתא הינו אחד מהגופים הבאים, שאז אימות החתימה שלו יתבצע בחתימה ידנית:
  בנק מזרחי-טפחות בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק ירושלים בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק איגוד לישראל בע"מ, חברת טריא פי2פי בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ וכלל חברה לביטוח בע"מ.
 2. אישור על תשלום מס רכוש או פטור ממנו (אם לא בוצעה עסקה בנכס מאז יום 31.12.1999), בתוקף ליום הגשת הבקשה, וזאת למעט במקרים הבאים, שבהם אין צורך לצרף אישור זה:
  – כאשר הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים בטאבו.
  – כאשר רשומה זכות שכירות בדירה שאינה רשומה בפנקס הבתים המשותפים. במקרה זה יש לצרף הוכחה שהמשכנתא נרשמת על זכות שכירות בדירה, באמצעות תצהיר של המבקשים או אישור הרשות המקומית.
 3. אם הזכות שמבקשים למשכן כבר כפופה למשכנתא נוספת שרשומה לטובת בעל משכנתא אחר, יש לצרף את הסכמת בעל המשכנתא הרשום לרישום המשכנתא הנוכחית.
 4. צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה. 
 5. יפוי כח, כאשר המסמכים מוגשים על ידי מיופה כח. 
 6. אישור על תשלום אגרת המשכנתא.
  סכום אגרת המשכנתא משתנה מעת לעת. נכון לשנת 2023, סכום האגרה עומד על סך של 170 ₪.
  ניתן לבצע את תשלום אגרת רישום המשכנתא באופן מקוון, באינטרנט, בשירות התשלומים הממשלתי; או בעמדות התשלום שבלשכות הטאבו, או בדואר ובאמצעות שובר תשלום שאותו גם ניתן לקבל בלשכות הטאבו.
  עם זאת, ישנן אוכלוסיות שונות שזכאיות לפטור מתשלום אגרת המשכנתא, כגון נכים, לרבות נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה וטרור, משפחות שכולות של חיילי צה"ל;  עולים חדשים, ועוד. מומלץ להתייעץ עם עו"ד שבקי בדיני מקרקעין כדי לברר האם אתם עומדים בתנאי הזכאות לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא. 

אופן הטיפול בבקשה לרישום המשכנתא בטאבו

עם קבלת הבקשה לרישום המשכנתא בלשכת הטאבו הרלוונטית לנכס, ייפתח בלשכה תיק פעולה לשם בדיקת מסמכי הבקשה.

בכל סיום שלב טיפול בתיק, יישלח עדכון על כך למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות מייל (לפי כתובת המייל שצויינה על ידו בבקשה).

ככל שמסמכי הבקשה יימצאו תקינים וכשרים לרישום, הבקשה תתקבל, המשכנתא תירשם, והודעה על כך תשלח במייל למגיש הבקשה.  במקרה כזה ניתן לקבוע תור מראש לאיסוף שטרי המשכנתא מלשכת הטאבו עד 10 ימים מיום רישומה. לאחר מכן השטרות ישלחו יישלח בדואר ישראל לכתובת הדואר של מגיש הבקשה. 

ככל שיימצאו ליקויים כלשהם במסמכי הבקשה, הבקשה תידחה, והודעה על כך תשלח במייל למגיש הבקשה. גם במקרה זה ניתן לקבוע מראש לאיסוף מסמכי הבקשה תוך 10 ימים. לאחר מכן המסמכים יישלחו בדואר ישראל לכתובת הדואר של מגיש הבקשה. ניתן כמובן גם לפעול לתיקון הליקויים במסמכי הבקשה ולהגישם שוב.

התייעצו איתנו

משרד עורכי דין מקרקעין מיטל אוטמזגין מספק מעטפת משפטית בדיני הנדל"ן החל מן המשא ומתן הראשוני, דרך התוויית הדרך אל עבר ניסוחו של הסכם מכר מפורט ומלא ועד להיבטים ביורוקרטיים שונים לרבות רישום המשכנתא בטאבו.

בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

סיכום דבר

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מאמרים נוספים

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: