נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער

תוכן עניינים

לא מעט בני נוער קטינים מתפתים לנהוג בכלי רכב מבלי שהוציאו מעולם רישיון נהיגה כדין, לרוב מתוך סקרנות, שובבות והרפתקנות, וזאת על אף שהמדובר בעבירת תעבורה מן החמורות והמסוכנות שיש.  

לפי דיווחי המשטרה בארץ, מדי שנה נתפסים כ-1,500 קטינים כשהם נוהגים ברכב של קרובי משפחה או חברים ללא רישיון נהיגה. 

עבירת נהיגה ללא רישיון הינה למעשה עבירה כללית שמאגדת בתוכה מספר עבירות שונות, בעלות דרגות חומרה משתנות, החל מנהיגה ללא רישיון נהיגה בכלל, דרך נהיגה בתקופת פסילת הרישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, נהיגה ללא רישיון נהיגה שמתאים לכלי הרכב, וכלה בנהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף. 

כאשר מדובר בבני נוער קטינים שנוהגים ללא רישיון, הכוונה בדרך כלל לעבירת נהיגה ללא הוצאות רישיון נהיגה בכלל, שמטבע הדברים נחשבת לעבירה החמורה ביותר מביניהן. ככלות הכל, יש הבדל תהומי בין מי שלמשל, למד נהיגה, עבר את מבחני הרישוי, וצבר ניסיון בנהיגה בכבישים ועם זאת שכח לחדש את רישיון הנהיגה שלו, לבין קטין שמעולם לא למד נהיגה, או החל ללמוד נהיגה אך טרם עבר את מבחני הרישוי. אין חולק שנהג חסר כל הכשרה ומיומנות בנהיגה מהווה סכנה מוחשית לציבור, ובקלות יכול להפוך לפצצה מתקתקת על הכביש. 

במאמר זה נדון במשמעות של עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בכלל, תוך פירוט הדגשים שייחודיים למקרים שבהם המדובר בנהג קטין. 

מהו המקור החוקי לאיסור נהיגה ללא רישיון?

המקור החוקי העיקרי לאיסור נהיגה ללא רישיון מצוי בסעיף 10(א) לפקודת התעבורה, אשר קובע כך:

"לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר."

סעיף זה אוסר איפוא באופן מוחלט על נהג שאינו פטור מלהוציא רישיון נהיגה, מלנהוג בכלי רכב מנועי ללא רישיון נהיגה, ובכפוף ליתר התנאים שמפורטים בו. 

מהו העונש על נהיגה ללא רישיון?

העונש על עבירת נהיגה ללא רישיון כולל מאסר בפועל עד שנתיים, מאסר על תנאי, וקנס כספי. קצין משטרה גם רשאי להשבית את כלי הרכב שבו נעברה עבירה זו. 

בנוסף, סעיף 36ב(א) לפקודת התעבורה מסמיך את בית המשפט לפסול את הנהג מלקבל רישיון נהיגה למשך 3 שנים לפחות, אלא אם כן בית המשפט החליט לגזור עליו תקופת שלילה קצרה יותר לפי נימוקים שיפורטו בהחלטתו: 

"הנוהג ברכב ללא רשות של בעלו או של המחזיק כדין ברכב, ובלי שהנוהג הוא בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל בפועל מהחזיק או מקבל רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, בנוסף על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט, ובלבד שאם החליט בית המשפט להטיל פסילה לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק דינו את הנימוקים להחלטתו; האמור בסעיף קטן זה בדבר אדם שאינו בעל רישיון נהיגה לא יחול על מי שתוקף רשיונו פקע תוך שנה אחת לפני ביצוע העבירה מחמת אי-תשלום אגרת הרישיון."

בפועל, בתי המשפט נוטים שלא לפסוק מאסר לקטינים שנוהגים ללא רישיון נהיגה, אלא להסתפק בפסילת רישיון הנהיגה העתידי שלהם. המשמעות המעשית של פסילת הקטין מלקבל את רישיון הנהיגה העתידי שלו, הינה שגם אם הוא ילמד בעתיד נהיגה, יעבור את מבחני הרישוי, והודות לכך יהיה זכאי לקבל רישיון נהיגה כדין, אזי הוא לא יהיה רשאי להשתמש ברישיון הנהיגה באופן מיידי, ולהתחיל לנהוג בכבישים כמו כל נהג אחר שיקבל רישיון נהיגה, אלא הוא יהיה רשאי להתחיל לנהוג רק בסיום תקופת השלילה שנגזרה עליו. 

כדי להבטיח זאת, יהיה על הנהג הסורר להפקיד את רישיון הנהיגה שניתן לו במזכירות בית הדין לתעבורה. מאחר שתקופת השלילה שלו תתחיל לרוץ רק לאחר מועד הפקדתו בפועל של הרישיון, מוטב לו למהר ולהפקיד את הרישיון כאמור מוקדם ככל הניתן.

מהי אחריות בעל הרכב שמתיר לקטין לנהוג בו ללא רישיון?

ככל שהנהיגה ללא רישיון על ידי הנהג נטול הרישיון  נעשתה גם בידיעת בעל הרכב, ובהסכמתו, אזי המדובר בעבירת תעבורה גם של בעל הרכב עצמו, וזאת לאור סעיף 10(ב) לפקודת התעבורה שקובע כך: 

"בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב."

בפועל, ברוב המקרים שבהם קטינים נוהגים בכלי רכב ללא רישיון נהיגה, הדבר נעשה בכלי רכב ששייך להורים שלהם או לחבריהם. לפיכך, אם למשל אביו של הקטין נטול רישיון הנהיגה התיר לבנו לנהוג בכלי הרכב שלו, אזי גם האב ייחשב כמי שעובר עבירת תעבורה נפרדת, למעט במקרה שבו האב נקט בכל האמצעים הסבירים כדי שבנו לא יוכל לנהוג ברכב שלו, אך הילד איכשהו הצליח בכל זאת להתגבר עליהם ולנהוג ברכב. 

העונש על ביצוע עבירה זו קבוע בסעיף 36ב(ג) לפקודת התעבורה, שקובע כך: 

"בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו – מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס …, ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רישיון נהיגה – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס …, ובנוסף לכך פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק מאסר על תנאי."

כלומר, פקודת התעבורה מבחינה באופן מפורש בין מקרים שבהם בעל הרכב הרשה לאדם בגיר או לאדם קטין שאיננו יכול לקבל רישיון נהיגה לנהוג ברכב שלו, למרות שהוא ידע שאין להם רישיון נהיגה:

כאשר מדובר בנהג בגיר,  עונשו של בעל הרכב יהיה מאסר בפועל עד 3 שנים, עם או בלי קנס.

כאשר מדובר בנהג קטין שאינו יכול לקבל רישיון נהיגה,  עונשו של בעל הרכב יהיה חמור בהרבה: מאסר בפועל עד 5 שנים, עם או בלי קנס, וכן פסילת רישיון נהיגה למשך לפחות 3 שנים, אם כי בית המשפט רשאי לפסוק לו גם מאסר על תנאי בלבד, אך זאת רק בתנאי שמתקיימות נסיבות מיוחדות, שיפורטו על ידו. 

כיצד יתנהל משפטו של קטין שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה?

דיני התעבורה מהווים חלק מהדין הפלילי בארץ. הגיל המינימאלי להטלת אחריות פלילית בארץ הינו 12 שנים. לפיכך, ניתן להעמיד לדין פלילי קטינים רק בתנאי שהם היו לפחות בני 12 שנים בעת ביצוע העבירה על ידם, לרבות ביצוע עבירת נהיגה ללא רישיון. 

ככלל, משפטים של קטינים אמורים להתנהל בפני בית המשפט לנוער, וזאת כאמור בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

אולם, סעיף 45ב(א) לחוק הנוער קובע שכאשר מדובר בקטין שעבר עבירת תעבורה, הוא יועמד לדין בפני בית המשפט לתעבורה אם הוא היה כשיר מבחינת גילו, לקבל רישיון נהיגה לרכב המנועי שבו נעברה העבירה.

מצד שני, סעיף 45ב(ב) לחוק הנוער קובע שכאשר מדובר בקטין שנהג ללא רישיון נהיגה בכלל לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה (או שהוא נהג בהיותו שיכור, כאמור בסעיף 64ב לפקודה), הוא בכל זאת יישפט בפני בית משפט לנוער. ביתר המקרים, הוא יישפט בפני בית המשפט לתעבורה.

ככל שבית המשפט יקבע שהקטין אכן ביצע את העבירה, עליו להורות על הגשת תסקיר קצין מבחן כאמור בסעיף 22 לחוק הנוער, על מנת שקצין המבחן יאבחן את הקטין וימליץ לבית המשפט על העונש שראוי לו בנסיבות המקרה. 

התייעצו איתנו

ברוכים הבאים למשרדה של עו"ד תעבורה מיטל אוטמזגין.

נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער חושפת הן את הנערים והנערות והן את בעלי הרכב לענישה כבדה וחמורה. על-כן, בכל שאלה והתייעצות, ניתן לפנות למשרדנו בוואטסאפ וטלפונית (24/7). 

למעוניינים בקבלת שיחה חוזרת, יש להשאיר פניה באתר, ואנו נשוב אליכם בהקדם.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: