נהיגה ברכב מבלי להיות חגור – מה הדין?

תוכן עניינים

חגירת חגורת בטיחות במהלך נסיעה ברכב נחשבת לפעולת ההגנה המשמעותית ביותר שניתן לנקוט מפני פגיעה בעת תאונה או עצירה פתאומית של הרכב. כדי להבטיח ביצוע פעולה זו, קבע המחוקק את החובה לחגור חגורת בטיחות במהלך הנסיעה, וכן שורה של סנקציות שונות שמוטלות על מי שהפר אותה. 

לפי מחקרים שנערכו, חגירת חגורת בטיחות במהלך נסיעה ברכב מפחיתה משמעותית את הסיכוי להיפגע בתאונת דרכים, באופן לפיו היא מורידה ב-45% את הסיכוי להיהרג בתאונה, מורידה ב-50%  את הסיכוי להיפצע באופן חמור בתאונה, ומקטינה פי 30 את הסיכוי להיזרק מהרכב בעת תאונה (יותר מ-3 מתוך 4 נהגים ונוסעים הנזרקים מהרכב במקרה של תאונה נהרגים).

כדי להבטיח ביצוע פעולה זו ועל מנת להגן על שלמות גופם, קבע המחוקק את חובתם הבסיסית של הנהג ונוסעי הרכב להיות חגורים בזמן נסיעת הרכב (תקנה 83ב לתקנות התעבורה), תוך הטלת סנקציות קשות על מי שמפר חובה זו. 

בנוסף, המחוקק גם קבע שלא ניתן לרשום רכב אלא אם כן מותקנות בו חגורות ביטחון ונקודות עיגון, וזאת כפי שמפורט בטבלה שמצורפת לתקנה זו (תקנה 364א לתקנות התעבורה).  

יחד עם זאת, המחוקק גם מצא לנכון לקבוע פטורים מסויימים מחובת חגירת חגורת ביטחון על מנת להתחשב ולהקל במקרים המתאימים לכך (תקנה 83 לתקנות התעבורה). 

אם כן, ככלל, הנהג וכל הנוסעים ברכב חייבים לחגור חגורת בטיחות, למעט במקרים שמי מהם זכאי לפטור. 

חובת חגירת חגורת בטיחות

תקנה 83ב לתקנות התעבורה קובעת את החובה העקרונית הכללית של הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות (או מושב בטיחות, במקרה של נוסעים שהינם ילדים קטנים) במהלך נסיעה ברכב, וזאת בנוסח הבא:

"83ב. חובת חגירה של חגורת בטיחות 

 • (א) לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי הענין.
 • (ב) (בוטל).
 • (ג) על אף האמור בתקנה זו, מונית ואוטובוס שניתן לגביו רישיון סיור כהגדרתו בתקנה 386, שהותקן בהם במקום הנראה לעין הנוסעים, שלט המציין את חובת הנוסעים לחגור חגורת בטיחות, רשאי הנוהג בהם להסיעם גם אם הם אינם חגורים."

חובת רתימת ילדים למושב בטיחות

לגבי ילדים קטנים, קובעת תקנה 83א לתקנות התעבורה שאין להסיע אותם ברכב ללא מושב בטיחות או מושב מגביה, וכן ללא ניתוק מנגנון הפעלה של כרית אוויר שנמצאת מולם (ככל שישנה כזו), וזאת באופן הבא:

ילד עד גיל שנה אחת

צריך להיות רתום במושב בטיחות, שמתאים לגובהו ומשקלו, וכשגבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.

ילד עד גיל 3

צריך להיות רתום במושב בטיחות, שמתאים לגובהו ומשקלו. 

ילד בגילאים 3 – 8

צריך להיות רתום במושב בטיחות או משוב מגביה, שמתאים לגובהו ומשקלו.

האם ניתן לחגור את חגורת הבטיחות מתחת לבית השחי?

בעוד החוק קובע את עצם חובת חגירת חגורת הבטיחות, הוא איננו מפרט כיצד בדיוק יש לחגור אותה, מה שעורר את השאלה האם ניתן מבחינה חוקית לחגור את הרצועה האלכסונית של החגורה גם מתחת לבית השחי, להבדיל מעל הכתף.

בית המשפט העליון השיב על שאלה זו בשלילה, בקובעו שלא ניתן לחגור את החגורה מתחת לבית השחי כי אם רק באופן לפיו החגורה חובקת את החזה של החגור מהכתף שלו ועד לירך הנגדית שלו. חגירת חגורה מתחת לבית השחי כמוה כאי חגורת החגורה בכלל. כך נקבע בשנת 2009 ברע"פ 7446/07 אדיב שעבי נ' מדינת ישראל. 

פטורים מחובת חגירת חגורת בטיחות

על מנת להקל ולהתחשב במקרים שפחות מתאימים לחגירת חגורת בטיחות, העניק המחוקק פטורים מחובת החגירה לנהגים ונוסעים מסויימים, במסגרת תקנה 83ג לתקנות התעבורה, וכמפורט להלן:  

 • עובד בשירות הביטחון הכללי (שב"כ), שיש לו אישור בכתב מאת ראש השב"כ.
 • מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך, לפי הגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998.
 • שוטר שנוהג ב-"רכב מבצעי" של משטרת ישראל, לפי אישור בכתב של מפכ"ל המשטרה, וכל נוסע ברכב זה. 
 • חייל שנוהג ברכב צבאי לצורך ביצוע "משימה מבצעית", לפי אישור בכתב של קצין מוסמך, וכל נוסע ברכב זה. 
 • נהג ונוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות שמונעות את התקנתן או את השימוש בהן, והפטור גם נרשם ברישיון הרכב. 
 • אדם שרשות הרישוי נתנה לו פטור בכתב מחובת חגירת חגורת בטיחות, וזאת על סמך אחד מאלה:
  (א) אישור מרופא מוסמך שהוא אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות.
  (ב) אישור מרופאו שהוא פגוע בגפיו העליונות, והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות.
  (ג) מלאו לו 14 שנים, משקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג, וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.
 • נהג רכב בשעת נסיעה לאחור ("רוורס"). 
 • מורה נהיגה מוסמך, בזמן נהיגה בדרך, על ידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.
 • נהג מונית שנוסע בדרך עירונית עם נוסעים במונית.   
 • נוסעים במונית בדרך עירונית שיושבים במושב האחורי של המונית.
  כלומר:
  בעת נסיעה במונית בדרך עירונית: הנהג – פטור, אם יש נוסעים. הנוסע – פטור, אם הוא במושב האחורי.
  בעת נסיעה במונית בדרך בין עירונית: הנהג  והנוסעים חייבים תמיד לחגור. 

מהו העונש על הפרת חובת חגירת חגורת בטיחות?

הן הנהג והן הנוסע עלולים לקבל עונש בגין הפרת חובת חגירת הבטיחות, שמורכבים מקנס כספי + רישום נקודות שלילה. 

הנוסע עלול לקבל עונש רק ככל שהוא עצמו נתפס לא חגור. 

עונשו של הנוסע הינו עונש אחיד: קנס בסך 250 ₪ ורישום 4 נקודות (נכון לשנת 2023).

הנהג, לעומת זאת, עלול לקבל עונש ככל שהוא עצמו לא היה חגור ו/או ככל שמי מהנוסעים ברכב שלו לא היה חגור. כלומר, לנהג יש אחריות נוספת משלו לדאוג שכל הנוסעים ברכב חגורים, ולא רק אחריות לעצמו בלבד.  

עונשו של הנהג מורכב אף הוא כאמור מקנס כספי ורישום נקודות, שהיקפם משתנה לפי גיל הנוסע הלא חגור שברכבו (נכון לשנת 2023):

התרחיש

הענישה

נהג לא חגור בעצמו

250 ₪ + 6 נקודות

נהג שמסיע נוסע לא חגור, מעל גיל 14

250 ₪ + 2 נקודות

נהג שמסיע נוסע לא חגור, בגילאים 8 – 14

500 ₪ + 2 נקודות

נהג שמסיע ילד בגילאים 3 – 8, שאינו במושב בטיחות

750 ₪ + 8 נקודות

נהג שמסיע ילד עד גיל 3, שאינו במושב בטיחות

1,000 ₪ + 8 נקודות

נהג שמסיע ילד במושב הבטיחות כשמולו יש כרית אוויר שלא נותק מנגנון הפעלתה

250 ₪ + 8 נקודות

נהג שמסיע ילד עד גיל שנה, כשגב מושב הבטיחות אינו מופנה לחזית הרכב

250 ₪ + 8 נקודות

ראו גם את מאמר המידע בנושא: פסילת רישיון נהיגה בשל נקודות

התייעצו איתנו

נתפסתם נוהגים ללא חגורה? אנו במשרד עורכי דין לדיני תעבורה מיטל אוטמזגין מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בכל שאלה.

ניתן להתכתב עמנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני (בעתות חירום 24 שעות ביממה) או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: