ייפוי כוח מתמשך

תוכן עניינים

יפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בוגר למנות לעצמו, בעודו עדיין במצב כשיר וצלול, למנות לעצמו אדם אחר שיטפל בענייניו האישיים בעתיד במקרה שהוא עצמו לא יוכל לטפל בהם עקב הידרדרות כישוריו השכליים וכושר השיפוט שלו. 

מהו המקור החוקי לעריכת יפוי כח מתמשך?

המקור החוקי לעריכת יפוי כח מתמשך נמצא בפרק שני1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (החל מסעיף 32א לחוק ואילך), אשר נכנס לתוקף ביום 11.10.2016, ותקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017. 

למה כדאי בכלל לערוך יפוי כח מתמשך?

כאשר אנשים בוגרים מאבדים את היכולת השכלית שלהם לטפל בעצמם בענייניהם האישיים, וזאת מכל סיבה שהיא, ולרבות מחלות זקנה כגון דמנציה, תאונה, פגיעה נפשית, וכדומה, ניתן למנות להם אפוטרופוס לגוף ולרכוש לפי סעיף 33 לחוק הכשרות. 

מינוי האפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט, ולפי בקשה שבדרך כלל מוגשת על ידי קרובי המשפחה שלו שגם מבקשים למנות את עצמם לאפוטרופוס. 

מטבע הדברים, במקרה כזה לאותו אדם שנבצר ממנו לטפל בענייניו אין כל שליטה על תהליך מינוי האפוטרופוס שלו, וממילא אין לו כל יכולת לבחור אותו, וגם לקבוע כיצד יטופלו ענייניו האישיים על ידי האפוטרופוס. 

לפיכך, מי שמעוניין לקבוע לעצמו מראש מי ימונה כגורם שיטפל בענייניו האישייים בעתיד ככל שייבצר ממנו עצמו לטפל בהם, וגם לתת לו הנחיות מקדימות מראש כיצד לטפל בענייניו האישיים, יכול כעת לעשות זאת באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך. 

זהו, איפוא, יתרונו המרכזי של מסמך יפוי הכח המתמשך: האפשרות לקבוע מראש מי יטפל בענייניך האישיים בעתיד ככל שייבצר ממך לטפל בהם בעצמך, ואף להנחות אותו באיזה אופן תרצה שהוא יטפל בהם. 

לרוב הממנה יבחר מיופה כח שהינו קרוב משפחה שלו, שעליו הוא סומך ונותן בו את אמונו, כגון בן/בת זוג, ילד/ה, וכדומה. עם זאת, הממנה גם רשאי לבחור מיופה כח מחליף למקרה שהראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול כשיפוי הכח ייכנס לתוקף, ואף לבחור מספר מיופי כח, לרבות תוך קביעה האם הם יפעלו יחדיו או בנפרד, ומה יהיה היקף הסמכות של כל אחד מהם, ומי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

מהם הנושאים שניתן להסדיר במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך?

ישנם מספר סוגים של עניינים שניתן לכלול במסגרת יפוי הכח המתמשך, ואשר מיופה הכח של הממנה יוסמך לטפל בהם עבורו: 

 • אישיים
 • רפואיים
 • ורכושיים

כל ממנה יוכל להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי איזה עניינים הוא מעוניין לכלול ביפוי הכח שלו, כאשר באפשרותו לכלול את כולם או רק חלק מהם. 

עניינים אישיים

עניינים אישיים מתייחסים לטיפול בצרכים היומיומיים של הממנה ורווחתו האישית מקום מגוריו, בריאותו, וענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. כלומר, עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. 

עניינים רכושיים

עניינים רכושיים מתייחסים לטיפול בצרכים הכלכליים של הממנה, כגון טיפול בתשלומים והתחייבויות כספיות שלו, ניהול חשבונות הבנק שלו, טיפול בנכסים שלו כגון השכרת נכסים או מכירתם, וכדומה. 

עם זאת, חשוב להיות מודע לכך שיש פעולות מסוימות שמחייבות הסמכה מפורשת במסגרת ייפוי הכוח לצורך ביצוען, כגון מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים, ובנוסף קיימות פעולות שגם מחייבות את אישור בית המשפט, כגון ביצוע עסקאות בנכסי מקרקעין של הממנה, ועוד. 

בנוסף, באפשרות הממנה לתת הנחיות מקדימות לגבי האופן שבו הוא רוצה שמיופה הכח שלו יטפל באותם עניינים. למשל, הוא יכול לקבוע לגבי ענייניו האישיים שניתן יהיה להעבירו למקום מגורים מחוץ לביתו אך ורק בנסיבות מסוימות, או לקבוע לגבי ענייניו הרכושיים שמיופה הכח יורשה להשכיר את ביתו במקרים מסויימים ולהנחות אותו באיזה אופן להשקיע את דמי השכירות עבור ביתו, וכיו"ב. 

מי מוסמך לערוך יפוי כח מתמשך?

ישנם גורמים שונים שמוסמכים לערוך יפוי כח מתמשך, ובלבד שאין להם עניין אישי בו. כלומר, עליהם להיות אובייקטיביים לחלוטין, ונטולי אינטרס אישי בעריכתו. 

יפוי כח מתמשך לגבי עניינים אישיים ורכושיים מוסמך לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בנושא זה מטעם האפוטרופוס הכללי.

יפוי כח מתמשך לגבי עניינים רפואיים מוסמך לערוך אותו עורך דין שעבר את ההכשרה המיוחדת שלעיל, אך גם רופא, אח מוסמך, פסיכולוג, ועובד סוציאלי. 

כלומר, בעוד עורך דין שעבר הכשרת יפוי כח מתמשך יכול לערוך את יפוי הכח לגבי כל הנושאים שניתן לכלול בו, אזי רופא, אח מוסמך, פסיכולוג, ועובד סוציאלי יכולים לערוך רק יפוי כח מתמשך לגבי עניינים רפואיים. 

איך עורכים יפוי כח מתמשך?

תהליך עריכת יפוי הכח המתמשך ("יכ"מ") נחלק לשלושה שלבים עיקריים: מילוי פרטי טופס היכ"מ, חתימת טופס היכ"מ, והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי.

 1. מילוי טופס היכ"מ. נוסח טופס היכ"מ נמצא בטופס א' בתוספת לתקנות יפוי הכח המתמשך (מי שמעוניין ביכ"מ רפואי בלבד, ימלא טופס את ד' לתקנות אלו). יש למלא בטופס היכ"מ פרטים שונים, שעוסקים בעיקר בפרטי הממנה, פרטי המיופה, העניינים שהמיופה מוסמך לפעול בהם עבור הממנה, הנחיות מקדימות לגבי אופן הטיפול בעניינים אלו, והוראות לגבי כניסת היכ"מ לתוקף ופקיעתו. 

 2. חתימת טופס היכ"מ. לאחר מילוי פרטי טופס היכ"מ, יש לחתום עליו בפני הגורם שמוסמך לערוך אותו כפי שצויין לעיל: עו"ד לגבי כל סוגי העניינים, או איש מקצוע כגון רופא, אח מוסמך, פסיכולוג, ועובד סוציאלי רק לגבי עניינים רפואיים.

  חתימת טופס היכ"מ צריכה להיערך אך ורק לאחר שעורך הטופס הסביר לממנה את משמעותו. כלומר, אסור  להחתים את הממנה על טופס היכ"מ באופן טכני בלבד, ומבלי שהוסבר לו מהי משמעותו.

  למעשה, ישנם שלושה אנשים שצריכים לחתום על היכ"מ: הממנה, המיופה, ועורך היכ"מ.

  זו גם הסיבה מדוע צריך לחתום על לפחות ארבעה טפסי יכ"מ: שלושה מהם יימסרו לכל אחד מהחותמים על הטופס (ממנה, מיופה, ועורך הטופס), בעוד הטופס הרביעי ייחתם לצורך הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי, כפי שיוסבר להלן.

 3. הפקדת טופס היכ"מ. הפקדת טופס היכ"מ אצל האפוטרופוס הכללי מהווה תנאי מקדים לכניסתו לתוקף. ניתן להפקיד את טופס היכ"מ בשתי דרכים: על ידי עורך הדין עורך היכ"מ, שיישגר אותו באופן מקוון באינטרנט, או על ידי הממנה בעצמו, שיתייצב לשם כך באופן אישי במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז שבו הוא גר. החל ממועד הפקדת היכ"מ ועד למועד כניסתו לתוקף, האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורת אחת לשלוש שנים כדי לוודא שהוא אינו רוצה לבטל או לשנות את ייפוי הכוח שלו מכל סיבה שהיא.

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה יחדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן יפוי הכח שלו, ובהתאם לתנאים שהוא עצמו קבע ביפוי הכח שלו. 

תנאים אלו יכולים להיות או לפי שיקול דעת משותף של מיופה הכח ואדם נוסף שקרוב לממנה ואשר יכולים להעיד שאכן הגיע השלב שבו הוא אינו מבין בענייניו, או בקרות אירוע מסוים כגון אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, או לפי חוות דעת מומחה לגבי הממנה. 

לאחר שיגור תצהיר זה, האפוטרופוס הכללי ימסור למיופה הכח אישור בדבר כניסת יפוי הכח לתוקף, שאותו הוא יוכל להציג בפני כל דורש במקרה הרלוונטי. 

התייעצו עמנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין מיטל אוטמזגין.

משרדנו מעניק שירות לעריכת יפוי כוח מתמשך, וישמח לסייע ולענות בכל שאלה.

להתייעצות וקבלת פרטים נוספים אודות התהליך, הינכם מוזמנים להשאיר פניה באתר, לכתוב לנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני ישיר.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה במהירות מופרזת בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: