מחיקת נקודות תעבורה

תוכן עניינים

אף נהג לא מתלהב, בלשון המעטה, לקבל נקודות תעבורה. אולם, למרבה המזל, ניתן גם להביא למחיקתן, וזאת כפי שיוסבר להלן, אם כי תחילה נסביר מהי בעצם מטרת שיטת הניקוד וכיצד היא מיושמת.

מטרת שיטת נקודות התעבורה

מטרת שיטת הניקוד הינה לשמש כאמצעי מעקב אחר עבירות התעבורה שמבוצעות על ידי נהגים בארץ, וזאת על מנת לאתר מתוכם נהגים שהינם עברייני תעבורה תכופים.

כלומר, נהגים שנוהגים לבצע עבירות רבות תוך זמן קצר (להבדיל מנהגים שביצעו עבירת תעבורה באופן חד פעמי או לעתים רחוקות) ולתת להם כלים לשיפור נהיגתם, וכן על מנת להרתיע את כלל הנהגים מלבצע עבירות תעבורה, ובכך להגביר את בטיחות המשתמשים בדרכים, לרבות הנהגים שביצעו את עבירות התנועה.  

מהות שיטת נקודות התעבורה

שיטת הניקוד הישראלית מעוגנת בדיני התעבורה במסגרת סעיף 69א לפקודת התעבורה וסעיפים 544 – 551 לתקנות התעבורה. 

בהתאם לשיטת הניקוד, בנוסף לעונשים השונים שניתנים לנהג בגין עבירת התעבורה שאותה ביצע, כגון קנס, פסילת רישיון, מאסר, וכיו"ב, ניתן לו גם מספר מסויים של נקודות בגין אותה עבירה, לפי מדרג שמחולק ל-5 דרגות חומרה, שכוללות 2, 4, 6, 8, ו-10 נקודות. 

מטבע הדברים, ככל שעבירת התעבורה הינה חמורה יותר, כך גם מספר הנקודות שמוענק בגינה הינו גדול יותר, וזאת כפי שיודגם להלן: 

מספר הנקודות

חומרת העבירה

2 נקודות

נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה.

4 נקודות

נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות מיקרופון, הובלת מטען שלא בבטיחות.

6 נקודות

נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות, נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף, נהיגה בלי רישיון רכב,  נהיגה בקלות ראש, נהיגה בלא זהירות.

8 נקודות

נהיגה בלי רישיון נהיגה בתוקף, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום, נהיגה במהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית, נהיגה במהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית.

10 נקודות

נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, נהיגה במהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית, נהיגה במהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית, נהיגה בזמן פסילה, הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה,  גרימת מוות ברשלנות, נהיגה באור אדום, אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור או  תן זכות קדימה, נהיגה בשוליים,  נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף, נהיגה בנתיב לתחבורה ציבורית.

 

אופן רישום נקודות התעבורה

רישום נקודות התעבורה מתבצע במסגרת מאגר העבירות הממוחשב שמנוהל על ידי משרד הרישוי, וזאת בהתאם למידע שהתקבל במשרד הרישוי ממשטרת ישראל על עבירות התעבורה שבוצעו על ידי הנהג, לאחר תשלום הקנס במקרה של עבירת ברירת משפט, או לאחר הרשעה בבית המשפט. 

אם לא שולם הקנס ולא הוגשה במועד בקשה להישפט, בתום 90 יום מיום ביצוע העבירה, יחולו הנקודות על הנהג כאילו הוא הורשע בדין.  

עם זאת, רשות הרישוי איננה נוהגת לרשום נקודות תעבורה לגבי עבירות שהמידע עליהן התקבל אצלן כעבור לפחות 12 חודשים ממועד ההרשעה.

אופן מחיקת נקודות תעבורה

וכעת, הגענו לעיקר: אופן מחיקת נקודות התעבורה. 

ובכן, כאשר הנקודות שהוטלו על הנהג מצטברות לכמות של פחות מ-12 נקודות בתוך תקופה של שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה, אין צורך לעשות דבר, והנקודות תימחקנה אוטומטית. 

אולם, אם הנקודות הצטברו לכמות בכמות מינימאלית של 12 נקודות ומעלה בתוך תקופה של שנתיים ממועד ביצוע העבירה האחרונה, הנהג יצטרך לבצע "אמצעי תיקון" כלשהו כתנאי למחיקת הנקודות שצבר, וזאת כפי שמפורט להלן:

 

מספר הנקודות

אמצעי תיקון

עד 10 נקודות (כולל)

אין.

12 – 22 נקודות (כולל)

קורס בסיסי בנהיגה נכונה + מבחן.

24 – 34 נקודות (כולל)

קורס מתקדם בנהיגה נכונה + מבחן.

36 נקודות ומעלה

פסילת רישיון הנהיגה ל-3 חודשים, וחידושו רק לאחר עמידה במבחן נהיגה עיוני (תיאוריה).

72 נקודות ומעלה*

פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים,

וחידושו רק לאחר עמידה במבחן נהיגה עיוני (תאוריה) ומבחן נהיגה מעשי (טסט) + בדיקות רפואיות של המרב"ד

מספר הנקודות

אופן מחיקת הנקודות

עד 10 נקודות (כולל)

הנקודות נמחקות אוטומטית לאחר חלוף שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה.

12 – 22 נקודות (כולל)

בכפוף לביצוע אמצעי התיקון בהצלחה, הנקודות נמחקות אוטומטית לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה.

24 – 34 נקודות (כולל)

בכפוף לביצוע אמצעי התיקון בהצלחה, הנקודות נמחקות אוטומטית לאחר 4 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה.

36 נקודות ומעלה

בכפוף לביצוע אמצעי התיקון בהצלחה, הנקודות נמחקות אוטומטית לאחר 4 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה.

72 נקודות ומעלה*

 

בכפוף לביצוע אמצעי התיקון בהצלחה, הנקודות נמחקות אוטומטית לאחר 4 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה.

*או 36 נקודות פעם שניה תוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה

יש לבצע את קורס הנהיגה הנכונה, הבסיסי או המתקדם, תוך 6 חודשים מקבלת ההודעה על החובה לבצע אותו, אחרת משרד הרישוי עלול להתלות את רישיונו של הנהג. במקרה כזה, יהיה על הנהג להפקיד את רישיונו תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה, והוא יחודש רק לאחר שהוא יבצע את אמצעי התיקון שהוטלו עליו. 

נקודות שבגללן כבר הוטל אמצעי תיקון מסוים, לא יוטל בגללן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת, למעט מבחן עיוני בנהיגה (תיאוריה).

תוקף הנקודות הינו מיום ביצוע העבירה ועד לשנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה למי שצבר עד 20 נקודות,  ולמשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה למי שצבר מ- 22 נקודות ומעלה. מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. בכל מקרה הנקודות תישארנה בתוקף כל עוד לא בוצעו אמצעי התיקון שהוטלו בגינן. 

אמצעי התיקון הינם מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת שנתונה לרשות הרישוי.

ערעור על קבלת נקודות התעבורה

בצד האפשרות למחיקת נקודות התעבורה על ידי ביצוע אמצעי התיקון כפי שהוסבר לעיל, ניתן גם להביא למחיקתן באמצעות הגשת ערעור על החלטות משרד הרישוי בעניין הטלתן  וזאת בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לעניינים המנהליים. 

על פסילת הרישיון, ל-3 או 9 חודשים, ניתן לערער גם באמצעות שליחת בקשה לקבלת זימון לטעון טענות למשרד הרישוי, וזאת תוך 30 יום מקבלת ההודעה על פסילת הרישיון. 

ניתן לשלוח את בקשת קבלת הזימון גם באופן מקוון, באתר האינטרנט של משרד הרישוי, אולם הודעת הזימון לטעינת הטענות תישלח לנהג בדואר רגיל, לפי כתובתו הרשומה במשרד הפנים. עם קבלת בקשת הזימון, יידחה ביצוע אמצעי התיקון שהוטל עליו.  לאחר שתינתן לנהג ההזדמנות לטעון את טענותיו בעניין הטלת הנקודות בפני רשות הרישוי, על הרשות להחליט לגבי אמצעי התיקון שבהם יחוייב הנהג. אם הרשות החליטה שאמצעי התיקון יהיה בכל זאת פסילת הרישיון, היא תודיע לו על מועד תחילת הפסילה.

כאשר מדובר בנקודות שהוטלו בגין עבירת תנועה שבוצעה על ידי נהג אחר מהנהג שקיבל את הנקודות, על הנהג לפנות למשטרה בבקשה לשינוי רישום העבירה משמו לשם הנהג האחר, וזאת באמצעות שליחת טופס מקוון או שליחת בקשה בדואר רשום למרכז פניות נהגים, ת.ד. 120, פ"ת 49100. 

ניתן להיעזר בעו"ד כדי להגיע להסדרים שונים שיביאו למחיקת נקודות התעבורה או לפחות להפחתתן, ולרבות באמצעות המרת עבירת התנועה שיוחסה לנהג לעבירת תעבורה אחרת, פחות חמורה, ואשר מתאימה יותר לעבירה שבוצעה בפועל על ידי הנהג, או המרת העונש שקיבל הנהג באזהרה בלבד, ועוד.  

התייעצו איתנו

ברוכים הבאים לאתר משרד עורכי דין לדיני תעבורה מיטל אוטמזגין.

בנושא מחיקת נקודות תעבורה, הינכם מוזמנים להתייעץ עם משרדנו, ויחד נבחן כיצד ניתן להביא להפחתה משמעותית בחומרת הענישה, ועד למחיקתה כליל.

בכל שאלה והתייעצות, ניתן להתכתב עמנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני (בעתות חירום 24 שעות ביממה) או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

התוכן עשוי לעניין אדם נוסף? ניתן לשתפו באמצעות:

Share on email
Share on facebook
Share on whatsapp

מיטל אוטמזגין – עורך דין נהיגה ללא רישיון בבאר שבע וסביבתה הקרובה

טלפון נייד: 054-9433560

עו"ד מיטל אוטמזגין

עו"ד מיטל אוטמזגין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, התמחות בשיווק.

לייעוץ משפטי השאירו פניה:

או התקשרו:

מידע נוסף:

מיטל אוטמזגין

לייעוץ עם משרדנו, השאירו פנייה: